Irish bike tour, Steve near Kilcar

Highlights of the Highlands, Irish bike tour. Steve along the coast near Kilcar.